Basnetg.com - Premium WordPress Themes

sidebarads

SANEKALA

Published on: Jumat, 29 Juni 2012 //

Sanekala


Naon ari sanekalateh? Barudak zaman kiwari moal pati apaleun kana naon anu di sebut sanekala,kungsi kacaritakeun sanekalateh nyaeta hiji ngaran mangkluk khayalan jalma behula cenahmah ieu mangkluk sok datang dina wanci sareupna atawa dur maghrib.ah nyao teuing kumaha rurupaanana ieu mangklukteh.lamun baraya aya nu apal rurupaan kana ieu mangkluk nya hatur lumayan atuh kangge nambih nambih wawasanmah nya heuheu......kacaritakeun ku kolot baheula yen ieu mangkluk ampir mirip jeung kelong ( mangkluk anu pagaweanana nyumputkeun manusa samemeh dimangsa,ngeunaan kelong bakal di bahas ku sim kuring dina page anu sanes ).Tapi herana can aya hiji jalma anu apal kana rurupaanana ieu mangkluk sanekala tea. Barudak jaman baheula sok dicarek ku kolot kolotna lamun dina wanci sareupna ieu barudak dina kaayaan jongjon ulin.lamun barudak keur dina kaayaan jongjon ulin dina wanci sareupna biasana kolotna sok ngageroan budakna siga kieu”ujang,,,,,nyai gera arampih kasep,geulis bisi aya sanekala”padahalmah manehnage ( kolot ) teu apaleun rurupaan sanekalateh siga kumaha da meureun kitu tea manehnage basa keur leutikna meunang picarek samodel kitu ti kolotna.

kelong (ilustrasi)
Kuring boga hiji carita anu ngagambarkeun kahirupan dihiji lembur anu aya kaitana jeung sanekala tea,kieu caritana; Kungsi kacaritakeun dina jaman beheula aya salah sahiji lembur anu kaayaan tempatna jauh kaditu kadieu,ieu lembur katelah kungaran lembur jawer kotok,hehehee…..eta lembur sok kadatangan wae ku bangsat atawa garong ( komplotan jalma anu sok cukat cokot kana banda batur ) puguh we da ngaranage lembur anu jauh kaditu kadieu jadi ngeunaheun pikeun bangsat keur ngalakukeun pamaksudanana cocrokot jeung kokorobet aheuheu…:D( kawas ku euweuh basa deui make kokorobet sagala siga rek ngorobetan naon wae cenah).di ieu lembur sapopoena sok pasti wae aya hiji imah anu kabangsatan,teu mangrupa harta banda paeh wae anu di paling ku eta bangsat nya harta banda hirup oge nyeta ingon ingon anu mangrupa sato sajenis domba,sapi,hayam,nepi ka ucing ucing oge jadi sasaran operasi eta bangsat keur di paling.…moal meureun ari ucingmah nya!!?hehehee,,,,, Salian ti loba bangsat di lembur ieu oge loba pisan sato galak sajenis maung sok liliaran asup ka ieu lembur,atuh nya puguh deui wae rek loga sasatoan galak oge da puguh di sabudeureunana ieu lembur nyaeta leuweung geledegan.

Dina hiji poe anu wanci maju ka sareupna kolot kolot barudak di eta lembur pating corowok ngageroan barudakna anu keur aranteng ulin anu tujuanana ngabejaan yen barudak kudu geuwat geuwat arampih ka imah kulantaran wanci geus asup ka sareupna anu nu teu kungsi lila bakal maju ka peuting.”heeyy barudak geuwat gera arampih geus sareupna bisi aya sanekala”ceuk salah sahiji kolot anu aya di lembur eta bari tarik ngagorowok.dina wanci anu sarua kaparengan aya salah sahiji sato galak nyeta maung,kaluar tina rungkun anu aya dibiwir leuweung asup ka eta lembur.pamaksudan ieu maung,nyeta rek ngamangsa ingon ingon tea,jeung sinarieun deuih anu biasana ieu maungteh datangna sok ka subuhnakeun ayeuna make datang dina wanci sareupna.saboat keur no'ongan ( ngintip mangsana ) kana kandang embe (domba),ieu maung ngadenge sora kolot ( jelema )anu keur gogorowokan nyalukan barudak tea anu keur kamalinaan ulin”dak gera arampih jang…kasep…geulis….nyai bisi aya sanekala….”atuh puguh we maungteh kacida pisan reuwasna saprak ngadenge eta kolot ngagorowok nyalukan barudak.” gerentes maung”baruk siah aya sanekala….!!nya nu kumaha ari sanekalateh?...ah sieun atuh kuringge ari kitumah”bari tuluy asup kana kandang embe tuluy ngadedempes,ngahephep,pagiling gisik jeung embe.atuh sanajan pagiling gisik jeung mangsanage nyeta embe,si maung ieu teu daekeun ngahakan mangsana da boro boro hayang baranghakan keur dina kaayaan panikmah.

Wanci terus wae nyerelek maju kapeuting.kacaritakeun deui dilain lembur anu teu jauh tilembur jawer kotok tadi nya kira kira lamun kana ojegmah kurang leuwih lima rebu perak,nya sekitar opat kilo welah jauhnateh.di eta lembur tatangga lembur jawer kotokteh aya sakomplotan manusa anu gawena sok cocorokot jeung kokorobet kana banda batur,nyeta nu kasebutkeun bangsat tea.samemeh ngalakukeun aksina biasana komplotan eta bangsateh ngarundingkeun heula strategi jeung tatacara naon wae anu rek dipilampah keur ngalakonan aksina sangkan teu kaperego ku warga.

Singkat carita,ieu bangsat anu jumlahna dua urang geus tepi ka lembur jawer kotok tea.bari cungas cingeus jeung keketeyepan eta bangsat ngamimitian aksina,”tuh mang aya kandang embe”ceuk salah sahiji bangsat nuduhkeun kabaturna bari ngaharewos.”sok atuh maneh tiheula kuring ngadagoan didieu bisi aya jelema…..”tembalna.bari keketeyepan sup weh salah sahiji bangsat asup kana kandang embe bari nyiapkeun karung gede keur ngawadahan embe anu jadi sasaran aksina. “Enggeus mang?” Ceuk salah sahiji bangsat anu ngadagoan di luar kandang embe. “Acan”ceuk baturna anu di jero. “Nya keur naon keneh atuh geuwat bisi kaperego manten kunu ngaronda”ceuk nu di luar “ke sabar heulanan ieu teu kaciri apan poek”ceuk baturna nu di jero “hueh sok atuh,,,,cokot anu panggedena we mang”ceuk nu diluar ( eta ku bawelna nya bangsat anu ngadagoan di luarteh mun ceuk urangah cicing we bisi kapergo ku warga )

Eta maung anu keur ngahephep kulantaran sieun ku sanekala tea beuki kacida pisan geumpeurna. Gerentes maung…”beuu…..boa ieu anu ngarana sanekalateh!! ( dina kaayaan poek ieu bangsat leungeuna cubak cabak kana pangeusi kandang bari teu nempo nu penting asal karampa kumanehna eta embe emoy pasti lintuh tur gede kacida pasti di asupkeun kana jero karung ) “tah aya geningan anu lituh embeteh mang”ceuk bangsat anu di jero kandang. “sok geuwat asupkeun kana karung”ceuk nu diluar ( sup weh di asupkeun eta embe kana karung tuluy di gusur kaluar ) ( Sanggeus di bawa kaluar kandang teu kungsi lila deui ieu karung anu geus aya eusian di talian kana rancatan awi tuluy digarotong ku duaan bari tuluy arindit ninggalkeun lembur jawer kotok.) Kulantaran ieu pangeusi karung kacida beuratna,nya dina satengahing perjalanan dua bangsat ieu nurunkeun panggulanana anu tujuana rek ngaso heula.teu kungsi lila aya sora ngagerem......ggrrrrrrrmmmmmmm......grrrrrmmmmmm..........kitu cenah soranateh,ngadenge sora ngagerem eta bangsat ngorejat,anu tadina keur salse we bari ngareureuhkeun kacape tuluy we ting korejat bari silih teuteup. “nya sora naon ari eta mang?”ceuk nu hiji “atuh nya teuing kuring oge rek nanya ka maneh”ceuk baturna Sihoreng mana horeng sora anu ngageremteh datangna tina jero karung bari jeung eta karung gugurubugan.ieu bangsat ngarasa panasaran."aingmah da panasaran ieu karung naon eusina,boa boa lain embe ieumah"ceuk salah sahiji bangsat bari ngalaan beungkeut karung .saprak dibuka…….gajleng…eta maung anu dijero karung tuluy ngagajleng kaluar lumpat satarikna asup ka leuweung,kitu deui komplotan bangsat anu duaan kacida reuwasna "barukkk.......sihoreng ieumah embee...eh maung ketang"bari tuluy lumpat tipaparetot…

Heheheee………padahal naon cing ari sanekala? sanekala mibogaan dua kecap nyeta "sande" lain sane nya kade,,,,! jeung "kala" ari "sande"teh sareupna atawa magrib lamun "kala" teh nyeta "wanci" jadi "wanci sareupna atawa burit" mung sakieu carita ti sim kuring ngeunaan sanekala,aya rupi rupi carita rahayat ngeunaan sanekala ieu,pami baraya ngagaduhan carita ngeunaan sanekala,sim kuring ngahaturanan baraya sadaya kanggo nyumbang caritana anu tiasa di imelkeun ka imel sim kuring anu aya dina profil blog ieu,diantos!!hatur nuhun.

Oleh: aden asep

0 komentar for "SANEKALA"

Leave Reply

More on this category »?max-results=8">Label 13'); document.write(" More on this category »?max-results="+numposts8+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts8\"><\/script>");

Sample Gadget

Sample Gadget 2

Label 5

Label 1

CARITA RAHAYAT

Label 2

CARITA RAHAYAT

Label 3

More on this category »

Trending Topic

SAJARAH
Diberdayakan oleh Blogger.

Feed!

RSS Feed!
RSS Feed!
RSS Feed!
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!
Feed!

Label 12

Random Post

  • motor matic injeksi irit harga murah
    asiabet188 agen bola sbobet terpercaya
  • Pengikut

    Comment